Партнёры

Исакова Виктория Михайловна

Должность
Партнёр / Ведущий научный консультант
Ключевые практики

Образование
НЮАУ им. Ярослава Мудрого (2005 – 2010 гг.), GDL (INTO City University London), LLM (Queen Mary University of London)
Резюме

партнер юридической фирмы «Глобус»,  ассистент кафедры международного права Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого, преподаватель учебного англоязычного курса «Международное торговое и инвестиционное право» по общим магистерским программам НЮУ имени Ярослава Мудрого и Университета Миколаса Ромериса (Литва) «Международное право» и «Европейское и международное предпринимательское право», член правления общественной организации «Центр по правам человека в Украине»

Научная степень
кандидат юридических наук
Публикации
 • Ісакова В.М. Contractual choice and good faith under the CISG // Актуальні проблеми сучасного міжнародного права : зб. наук. ст. за матеріалами ІІ Харк. міжнар.-прав. читань, присвяч. пам’яті проф. М. В. Яновського і В. С. Семенова, Харків, 18 листоп. 2016 р. : у 2 ч. / редкол.: А.П. Гетьман, І.В. Яковюк, В.І. Самощенко та ін. – Х.: Право, 2016. – Ч. 2. – С. 10-16.

 

 • Isakova V. The European Court of Justice and its inconsistent approach to the doctrine of direct affect [Текст] / V.Isakova // Актуальні проблеми сучасного міжнародного права: зб. наук. стат. за матер. I Харківських міжнародно-правових читань присвяч. пам’яті професорів М.В. Яновського і В.С. Семенова (27 листопада 2015 р.) / Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. – Х. : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2015. – С. 256-261.

 

 •  Isakova V. Russia cyber attacks on Ukraine: the United Kingdom perspective [Текст] / V.Isakova // Воркшоп: Інформаційна безпека як частина національної безпеки у східній Європі (19-20 лютого 2016 р.) / Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. – Х. : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2016. – С. 51-61.

 

 • Ісакова В. М. Право на безоплатну правову допомогу [Текст] / В. М. Ісакова // Юридична осінь 2012 року : зб. тез доп. та наук. повідомл. учасн. всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених та здобувачів (13 листоп. 2012 р.) / Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Х. : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", 2012. – С. 44-47.

 

 • Ісакова В. М. Право на правову допомогу: міжнародні стандарти та перспективи реалізації в Україні [Текст] / В. М. Ісакова // Юридична осінь 2010 року : зб. тез доп. та наук. повідомл. учасн. всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених та здобувачів (23-24 листоп. 2010 р.) / Нац. юрид. акад. України. – Х. : Нац. юрид. акад. України, 2010. – С. 44-47.

 

 • Ісакова В. М. Соціально-правовий механізм забезпечення права на правову допомогу [Текст] / В. М. Ісакова // Громадянське суспільство і права людини : матеріали міжнар. наук.-практ. семінару, м. Харків, 9 груд. 2010 р. / Нац. акад. прав. наук України, НДІ держ. будівництва та місц. самоврядування, Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. – Х. : НДІ держ. буд-ва та місц. самоврядування, 2010. – С. 148-150.

 

 • Ісакова В. М. Логічні прийоми в дослідженні правової системи [Текст] / В. М. Ісакова // Логіка та право: матеріали І Всеукр. наук.-практ. конф. студ. і молодих вчених та круглого столу "Релігія і право в Україні: історія та сучасність". Харків, 12 груд. 2008 р. / Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. – Х. : НЮАУ, 2008. – С. 37-38.

 

 • Ісакова В. М. Сутність природних прав людини [Текст] / В. М. Ісакова //Актуальні проблеми правознавства: питання історії, теорії та практики : зб. матеріалів V Міжвуз. наук. конф. за результатами роботи у 2010/2011 навч. році, 27-28 квіт. 2011 р. / Національний університет "Юридична академія України ім. Я. Мудрого", Полтавський юридичний інститут. – Полтава : ТОВ "Фірма "Техсервіс", 2011. – С. 83-85.

 

 • Ісакова В. М. Природні права людини: деякі загальнотеоретичні аспекти [Текст] / В. М. Ісакова // Актуальні проблеми теорії та історії прав людини, права і держави: Матеріали Міжнар. наук. конф. мол. науковців, аспірантів і студент. присвяч. пам'яті видатних вчених-юристів П.О. Недбайла, О.В. Сурілова, В.В.Копєйчикова, Одеса, 21-22 лист. 2008 р. ; за заг. ред. Ю. М. Оборотова. – Одесса : Фенікс, 2008. – С. 86-90.

 

 • Ісакова В. М. Інститут безоплатної правової допомоги в Україні: проблеми надання та ефективності [Текст] / В. М. Ісакова // Проблеми та перспективи формування гуманітарної політики в Україні: Матеріали круглого столу 25 лютого 2011 р. Відповідальний редактор В. В. Трофимова. – Сімферополь : ЦРОНІ, 2010. – С. 17-20.

 

 •  Ісакова В. М. Порівняльний аналіз поняття «правова допомога» в Конституціях України, Росії і Білорусії [Текст] / В. М. Ісакова // Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини і громадянина: Матеріали щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції (29-30 квітня 2011 р.) – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2011. – C. 13-15.

 

 •  Ісакова В. М. Правова допомога: основні підходи до визначення [Текст] / В. М. Ісакова // Юрист України : наук.-практ. журн. – 2012. – No 4.

 

 •  Ісакова В. М. Право на правову допомогу як елемент принципу доступності правосуддя [Текст] / В. М. Ісакова // Форум права. – 2012. – No 4. – С. 404-410.

 

 •  Ісакова В. М. Міжнародні механізми забезпечення права на правову допомогу: загальнотеоретична характеристика [Текст] / В. М. Ісакова // Проблеми законності : акад. зб. наук. пр. / відп. ред. В. Я. Тацій ; редкол. В. Тацій [та ін.] . – Х. : Нац. юрид. акад. України, 2011. Вип. 114. С. 225- 231.

 

 •  Ісакова В. М. Право на правову допомогу в системі прав людини [Текст] / В. М. Ісакова // Вісник Академії правових наук України. – 2012. – No 4. – С. 337-345.

 

 •  Исакова В. М. Право на правовую помощь: общетеоретическая характеристика [Текст] / В. М. Исакова // Международный научно-практический правовой журнал «Закон и жизнь» («Legea și viața»). – 2013. – No 9. – С. 73-76.

 

 •  Ісакова В. М. Вплив правової свідомості на рівень розвитку правової культури суспільства [Текст] / В. М. Ісакова // Розвиток правової свідомості сучасного суспільства: матеріали міжнар. наук.-практ. інтерн.-конф. (6 жовтня 2009 р.) – Тернопіль: Юридична лінія, 2009. – С. 20-21.

 

 •  Ісакова В. М. Ефективність застосування ретроспективної природно-правової оцінки прав людини [Текст] / В. М. Ісакова // Закарпатські правові читання: матеріали всеукр. наук.-практ. конф. студент. та аспірант. (28-30 квітня 2009 р.) – Ужгород: Закарпатський державний університет, 2009. – C. 28-30.

 

 •  Ісакова В. М. Правова культура і її вплив на становлення правової системи [Текст] / В. М. Ісакова // Проблеми державотворення і становлення правової системи в сучасних умовах: зб. доп. та наук. повідомл. міжнар. студент. конф. (10-11 листоп. 2009 р.) / Нац. юрид. акад. України. – Х. : Нац. юрид. акад. України, 2009. – С. 401-402.

 

 •  Ісакова В. М. Право на правову допомогу і свобода вибору захисника своїх прав [Текст] / В. М. Ісакова // Конституційні читання: зб. наук. доп. і повідомл. міжнар. студент. наук. конф. / Нац. юрид. акад. України. – Х. : Нац. юрид. акад. України, 2008. – С. 197-199.

 

 •  Ісакова В. М. Природні права людини як загальносоціальне явище [Текст] / В. М. Ісакова // Культура і цивілізація: традиції та новації: мат. міжнар. наук.-практ. конф. (23 квітня 2009 р.) – Полтава, 2009. – С. 252-253.

 

 •  Ісакова В. М. Правова система як симбіоз раціонального та ірраціонального [Текст] / В. М. Ісакова // Осінні юридичні читання: тез доп. та наук. повідомл. всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених (12-13 листоп. 2008 р.) / Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. – Х. : Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, 2008. – С. 20-21.

 

 •  Ісакова В. М. Правова культура і правова держава: проблеми взаємозв’язку і розвитку [Текст] / В. М. Ісакова // Актуальні проблеми юридичної науки: тез доп. та наук. повідомл. міжнар. студент. наук. конф. (30-31 жовтня 2008 р.) / Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. – Х. : Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, 2008. – С. 6-7.

 

 •  Ісакова В. М. Методологічні засади юридичної науки в умовах нової стратегії державотворення в Україні [Текст] / В. М. Ісакова // Становлення сучасної юридичної науки: матеріали міжнар. наук.-практ. інтерн.-конф. (29 квітня 2008 р.) – Тернопіль: Юридична лінія, 2008. – С. 6-8.